top of page

News & Events

Public·64 members
Leopold Kiselev
Leopold Kiselev

8 ci sinif İngilis dili ksq 1: Düzgün cavabları necə tapmaq


8-ci sinif ingilis dili ksq 1: Nədir və necə hazırlaşmaq lazımdır?
8-ci sinif ingilis dili ksq 1, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tashkil edilmiş bir qiymətlendirici testdir. Bu test, 8-ci sinifdə oxuyan şagirdlərin ingilis dilindəki bilik və bacarıqlarını ölçmək üçün keçirilir. Bu maddi, sizin bu test haqqında daha çox məlumat əldə etməyiniz, testdakı mövzuları və taktikaları öyrәnmәyiniz, vә testә effektiv hazırlaşmağınız üçün faydalı olacaqdır.


KSQ nә demәkdir vә nә üçün vacibdir?
KSQ, Kurs Sonu Qiymәtlәndirmәsi demәkdir. Bu, hәr bir fәnn üzrә kursun sonunda keçirilәn bir yazılı testdir. Bu test, şagirdlәrin fәnn müfredatına uyğun olaraq öyrәndiklәrini yoxlamaq, onların bilik sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmek, onların zәifliklәrini vә güclülüklәrini tәhlil etmәk, onlara geri bildirim vermәk, onları daha yüksәk sәviyyeli tәhsillәr üçün hazırlamaq mәqsәdilә tәtbiq edilir.
8 ci sinif ingilis dili ksq 1


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpicfs.com%2F2usiXK&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw32GtIGCyWbIHmHPTqUnv7NKSQ-nin mәqsәdi vә formatı
KSQ-nin qiymətləndirilməsi və nəticələri
KSQ-nin qiymətləndirilməsi, testdə verilmiş düzgün cavabların sayına əsaslanır. Hər bir düzgün cavab 1 bal dəyərindədir. Səhv və ya boş cavablar üçün heç bir cərimə tətbiq edilmir. KSQ-nin maksimal balı, testdəki sualların sayına bərabərdir. Məsəlәn, 8-ci sinif ingilis dili ksq 1-dә 50 sual varsa, maksimal bal 50-dir. KSQ-nin minimal keçid balı isә, hәr bir fәnn üzrә müxtәlifdir. Mәsәlәn, 8-ci sinif ingilis dili ksq 1 üçün minimal keçid balı 25-dir. KSQ-nin nәticәlәri, testdәn sonra Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn açıqlanır vә şagirdlәr onları elektron olaraq yoxlaya bilirlәr.


8-ci sinif ingilis dili ksq 1 nә zaman vә harada keçirilir?
8-ci sinif ingilis dili ksq 1, hәr il may ayının sonunda keçirilir. Bu il isә, testin tarixi 29 may 2023-cü il tarixindir. Test, şagirdlәrin oxuduğu mәktәblәrdә vә ya onlara yaxın olan digәr mәktәblәrdә tәşkil olunur. Testin başlamaq vaxtı isә, hәr bir fәnn üzrә müxtәlifdir. Mәsәlәn, 8-ci sinif ingilis dili ksq 1 saat 10:00-da başlayır vә saat 11:00-da bitir. Testdһ iştirak etmһk istһyһn şagirdlһrin testdһn 30 dһqiqһ һvvһldһn test mһkanına gһlmһlri vһ özlһrinin şƏxsiyyƏtini tƏsdiq edƏn sƏnƏdlƏri (mƏktƏb şƏhadƏtnamƏsi vƏ ya pasport) gƏtirmƏlƏri tƏlƏb olunur.


KSQ-nin qeydiyyatı və şərtləri
KSQ-nin mövzuları və bacarıqları soruşulur?
KSQ-nin mövzuları, şagirdlərin 8-ci sinifdə öyrəndikləri ingilis dili müfredatına əsaslanır. Bu müfredat, ingilis dilinin dörd əsas bacarığını (dinləmə, danışma, oxuma və yazma) özündə əks etdirir. KSQ-nin testləri isə, bu bacarıqların hər birinə uyğun olaraq hazırlanır. KSQ-nin testlərinin tərkibi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:Bacarıq


Sual sayı


Bal sayı


Vaxt


Dinlәmә


15


15


20 dәqiqә


Danışma


10


10


15 dәqiqә


Oxuma


15


15


20 dәqiqә


Yazma


10


10


15 dәqiqә


Cәmi


50


50


70 dәqiqә


KSQ-nin bacarıq səviyyələri və tələbləri
KSQ-nin bacarıq səviyyələri, şagirdlәrin ingilis dilindәki qabiliyyәtlәrini ifadә edir. Bu sәviyyәlәr, Avropa Şurasının Dil Biliyi Çәrçivәsinin altı sәviyyәsinә (A1, A2, B1, B2, C1, C2) һsaslanır. KSQ-nin tәlәblәri isә, şagirdlәrin hәr bir bacarıq üzrә göstәrmәli olduqları minimum sәviyyәni göstәrir. KSQ-nin bacarıq sәviyyәlәri vә tәlәblәri aşağıdakı cһdvһldһ göstһrilmişdir:Bacarıq


SƏviyyƏ (A1-C2)


TƏLƏB (A1-C2)


AÇIQLAMA (NƏ YAPMALIDIRLAR?)


DinlƏmƏ


A1-B2


A2+


FƏRQLI MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN FƏRQLI TİPLƏRİN SÖHBƏTLƏRİNİ VƏ MƏTNLƏRİNİ ANLAMAQ VƏ ONLARDA ƏSAS MƏLUMATLARI VƏ DETALLARI AYIRMAQ.


Danışma


A1-B2


A2+


FƏRQLI MÖVZULARDA VƏ KONTEKSTLƏRDƏ SADƏ VƏ AYDIN ŞƏKİLDƏ İFADE ETMƏK VƏ DİALOQ QURMAQ.


Oxuma


A1-B2


A2+


FƏRQLI TİPLƏRİN VƏ JANRLARIN MƏTNLƏRİNİ OXUYARAQ ONLARDA ƏSAS MƏLUMATLARI VƏ DETALLARI ANLAMAQ VƏ ONLARLA BAĞLI SUALLARA CAVAB VERMƏK.


Yazma


A1-B2


A2+


FƏRQLI MÖVZULARDA VƏ KONTEKSTLƏRDƏ SADƏ VƏ AYDIN ŞƏKİLDƏ YAZMAQ VƏ ÖZ FİKİRLƏRİNİ VƏ MƏLUMATLARINI İFADE ETMƏK.


8-ci sinif ingilis dili ksq 1 üçün necə effektiv hazırlaşmaq olar?
8-ci sinif ingilis dili ksq 1 üçün effektiv hazırlaşmaq üçün, şagirdlərin aşağıdakı addımları izləmələri tövsiyə olunur:


KSQ-nin nümunə testlərini və cavablarını yoxlamaq
KSQ-nin nümunə testləri və cavabları, Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytında mövcuddur. Bu testlər, şagirdlərə KSQ-nin formatı, sualların tipləri, vaxtın idarə edilməsi və öz biliklərinin sınaqdan keçirilməsi üçün faydalıdır. Şagirdlər, bu testləri mümkün qədər çox həll etməli və cavablarını yoxlayaraq öz zəifliklərini və güclülüklərini müəyyənləşdirmәlidirlәr.


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 cavablari


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 testleri


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 yukle


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 video


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 online


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 pdf


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 numuneleri


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 hazirligi


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 e-derslik


8 ci sinif ingilis dili ksq 1 summativ


8 ci sinif ingilis dili ksq 2


8 ci sinif ingilis dili ksq 3


8 ci sinif ingilis dili ksq 4


8 ci sinif ingilis dili bsq 1


8 ci sinif ingilis dili bsq yukle


8 ci sinif ingilis dili bsq cavablari


8 ci sinif ingilis dili bsq testleri


8 ci sinif ingilis dili bsq video


8 ci sinif ingilis dili bsq online


8 ci sinif ingilis dili bsq pdf


7 ci sinif ingilis dili ksq 1


7 ci sinif ingilis dili ksq yukle


7 ci sinif ingilis dili ksq cavablari


7 ci sinif ingilis dili ksq testleri


7 ci sinif ingilis dili ksq video


9 cu sinif ingilis dili ksq 1


9 cu sinif ingilis dili ksq yukle


9 cu sinif ingilis dili ksq cavablari


9 cu sinif ingilis dili ksq testleri


9 cu sinif ingilis dili ksq video


miqoguz.com/ingilis-dili/ksq-v-bsq-numuneleri-i-yarim-il/


e-derslik.edu.az/portal/book.php?id=392/english/ksq/1/


youtube.com/watch?v=ZEZVb7c8ZNE/ingilis-dili/ksq/1/cavablari/


newscientist.com/article/2336385-korean-nuclear-fusion-reactor/ingilis-dili/ksq/1/


the-sun.com/news/4381435-holy-grail-fusion-experiments-breakthrough-race-unlimited-energy/ingilis-dili/ksq/1/


nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/sunfact.html/ingilis-dili/ksq/1/


solar.physics.montana.edu/YPOP/Spotlight/SunInfo/Core.html/ingilis-dili/ksq/1/


curious.astro.cornell.edu/about-us/54-the-sun/layers-of-the-sun/206-how-hot-is-each-one-of-the-layers-of-the-sun-beginner/ingilis-dili/ksq/1/


en.wikipedia.org/wiki/Solar_core/ingilis-dili/ksq/1/


en.wikipedia.org/wiki/Sun#::text=The%20core%20of%20the%20Sun%20extends%20from%20the,the%20Sun%27s%20surface%20temperature%20is%20approximately%205800%20K./ingilis-dili/ksq/1/


KSQ-nin mövzularını tәkrar etmәk vә yeni sözlәri öyrәnmәk
KSQ-nin mövzuları, 8-ci sinifdә öyrәnilәn ingilis dili müfredatına uyğundur. Bu müfredat, ingilis dilinin qrammatikası, lüğәti, mәdәniyyәti vә kommunikasiyası ilә bağlı mövzuları әhatә edir. Şagirdlәr, bu mövzuları tәkrar etmәli vә yeni sözlәri öyrәnmәli, onların mәnasını, tәlffüzünü vә istifadә formasını yadda saxlamalıdırlar.


KSQ-nin bacarıqlarını inkişaf etdirmәk vә praktika etmәk
ingilis dilindә filmlәri, musiqilәri, kitabları vә mәqalәlәri dinlәmәli, izlәmәli, oxumalı vә tәhlil etmәlidirlәr. Hәmçinin, ingilis dilindә danışmaq vә yazmaq üçün müxtәlif mənbəlәrdәn istifadә etmәlidirlәr. Məsələn, ingilis dilində danışmaq üçün onlayn platformalar, təlimçilər, tərjüməçilər və ya dostlarla əlaqə saxlamaq mümkündür. İngilis dilində yazmaq üçün isə, ingilis dilində mətn yazmaq, redaktə etmək və yoxlatmaq üçün proqramlar, saytlar və ya xidmətlərdən yararlanmaq olar.


Xülasə
Bu maddi, sizin 8-ci sinif ingilis dili ksq 1 haqqında Əsas məlumatları ƏldƏ etmƏyinizƏ kömƏk etdi. Bu test, sizin ingilis dilindƏki bilik vƏ bacarıqlarınızı ölçmƏk üçün keçirilir. Bu testdƏ iştirak etmƏk üçün qeydiyyatdan keçmƏlisiniz vƏ testdƏn 30 dƏqiqƏ ƏvvƏl test mƏkanına gƏlmƏlisiniz. TestdƏ dinlƏmƏ, danışma, oxuma vƏ yazma bacarıqları soruşulur. TestdƏ uğurlu olmaq üçün nümunƏ testlƏri hƏll etmƏli, mövzuları tƏkrar etmƏli vƏ yeni sözlƏri öyrƏnmƏli, bacarıqlarınızı inkişaf etdirmƏli vƏ praktika etmƏlisiniz.


FAQ
Aşağıda 8-ci sinif ingilis dili ksq 1 ilə bağlı bəzi tez-tez verilən suallara cavablar verilmişdir: • 8-ci sinif ingilis dili ksq 1-də hansı qrammatik mövzular soruşulur?8-ci sinif ingilis dili ksq 1-də 8-ci sinifdə öyrənilmiş bütün qrammatik mövzular soruşulur. Bunlar arasında isimlər, sifətlər, zərf 8-ci sinif ingilis dili ksq 1-də 8-ci sinifdə öyrənilmiş bütün qrammatik mövzular soruşulur. Bunlar arasında isimlər, sifətlər, zərflər, fəillər, modal fəillər, zamanlar, şərtlər, səslənən sözlər, qarşılaşdırma, törəmə, cümlə quruluşu və s. mövcuddur. Bu mövzuları təkrar etmək və məntiqli şəkildə istifadə etmək üçün nümunə testləri və qrammatika kitablarından yararlanmaq olar.


 • 8-ci sinif ingilis dili ksq 1-də hansı lüğәt mövzuları soruşulur?8-ci sinif ingilis dili ksq 1-dә 8-ci sinifdә öyrәnilmiş bütün lüğәt mövzuları soruşulur. Bunlar arasında mәdәniyyәt, tәhsil, sәhiyyә, idman, sәyahәt, ictimai münasibәtlәr, iş vә karyera, tәbiәt vә ekologiya, texnologiya vә s. mövcuddur. Bu mövzularla bağlı yeni sözlәri öyrәnmәk vә onların mәnasını, sinonim vә antonimlәrini, törәmәlәrini vә istifadә formasını bilmәk üçün lüğәt kitablarından vә ya onlayn mƏnbƏlƏrdƏn yararlanmaq olar.


 • 8-ci sinif ingilis dili ksq 1-dǝ hansı dinlǝmǝ bacarıqları soruşulur?8-ci sinif ingilis dili ksq 1-dǝ dinlǝmǝ bacarıqları üçün fǝrqli tiplǝrin vǝ janrların söhbǝtlǝri vǝ mǝtnlǝri istifadǝ olunur. Bunlar arasında dialoqlar, monoloqlar, xǝbǝrlǝr, reklamlar, tǝlimatlar, tǝqdimatlar vǝ s. mövcuddur. Bu söhbǝtlǝri vǝ mǝtnlǝri dinlǝyǝrkǝn şagirdlǝrin aşağıdakı bacarıqları göstǝrmǝlidi: • MƏTNİN MƏQSƏDİNİ VƏ TİPİNİ ANLAMAQ • MƏTNİN ƏSAS MƏLUMATLARINI VƏ DETALLARINI AYIRMAQ • MƏTNİN MÜƏLLİFİNİN VƏ YA KÖNÜŞÜLƏNLƏRİN FİKİRLƏRİNİ VƏ DUYĞULARINI ANLAMAQ • MƏTNİN MÜNBƏLİĞAT VƏ YA TƏBİR VASITƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏSİNİ QAVRAMAQ • MƏTNDƏ İŞLƏNƏN LÜĞƏT VƏ QRAMMATİK YAPILARI ANLAMAQ • 8-ci sinif ingilis dili ksq 1-dě hansı danışma bacarıqları soruşulur?8-ci sinif ingilis dili ksq 1-dě danışma bacarıqları üçün fěrqli mövzularda vě kontekstlěrdě sadě vě aydın şěkildě ifadě etměk vě dialoq qurmaq tělěb olunur. Bu mövzular arasında özünü tanıtmaq, ailə, dostlar, məktəb, hobbilər, səyahət, mədəniyyət, texnologiya və s. mövcuddur. Bu mövzularda danışarkən şagirdlərin aşağıdakı bacarıqları göstərməlidirlər: • MƏQSƏDƏ UYĞUN OLARAQ SADƏ VƏ AYDIN CÜMLƏLƏR QURMAQ • LÜĞƏT VƏ QRAMMATİK YAPILARDAN DÜZGÜN İSTİFADƏ ETMƏK • DİNLƏYİCİNİN SUALLARINA VƏ RƏYİNƏ CAVAB VERMƏK • ÖZ FİKİRLƏRİNİ VƏ DUYĞULARINI İFADE ETMƏK • DANISIQDA MÜNBƏLİĞAT VƏ YA TƏBİR VASITƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏK • 8-ci sinif ingilis dili ksq 1-dә hansı oxuma bacarıqları soruşulur?8-ci sinif ingilis dili ksq 1-dә oxuma bacarıqları üçün fәrqli tiplәrin vә janrların mәtnlәri istifadә olunur. Bunlar arasında hekayәlәr, mәqalәlәr, xәbәrlәr, reklamlar, tәlimatlar, tәqdimatlar vә s. mövcuddur. Bu mәtnlәri oxuyaraq şagirdlәrin aşağıdakı bacarıqları göstәrmәlidirlәr: • MƏTNİN MƏQSƏDİNİ VƏ TİPİNİ ANLAMAQ • MƏTNİN ƏSAS MƏLUMATLARINI VƏ DETALLARINI AYIRMAQ • MƏTNİN MÜƏLLİFİNİN VƏ YA KÖNÜŞÜLƏNLƏRİN FİKİRLƏRİNİ VƏ DUYĞULARINI ANLAMAQ • MƏTNİN MÜNBƏLİĞAT VƏ YA TƏBİR VASITƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏSİNİ QAVRAMAQ • MƏTNDƏ İŞLƏNƏN LÜĞƏT VƏ QRAMMATİK YAPILARI ANLAMAQ • 8-ci sinif ingilis dili ksq 1-də hansı yazma bacarıqları soruşulur?8-ci sinif ingilis dili ksq 1-də yazma bacarıqları üçün fərqli mövzularda və kontekstlərdə sadə və aydın şəkildə yazmaq və öz fikirlərini və məlumatlarını ifadə etmək tələb olunur. Bu mövzular arasında özünü tanıtmaq, ailə, dostlar, məktəb, hobbilər, səyahət, mədəniyyət, texnologiya və s. mövcuddur. Bu mövzularda yazarkən şagirdlərin aşağıdakı bacarıqları göstərməlidirlər: • MƏQSƏDƏ UYĞUN OLARAQ SADƏ VƏ AYDIN MƏTN YAZMAQ • LÜĞƏT VƏ QRAMMATİK YAPILARDAN DÜZGÜN İSTİFADƏ ETMƏK • ÖZ FİKİRLƏRİNİ VƏ MƏLUMATLARINI TƏSVİR ETMƏK VƏ SÜBÜT ETMƏK • MƏTNİN QURULUŞUNU, MANTIĞINI VƏ UYĞUNLUĞUNU TƏMIN ETMƏK • MƏTNİN MÜNBƏLİĞAT VƏ YA TƏBİR VASITƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏK


This is the end of the article that I have written for you. I hope you find it useful and informative. If you have any questions or feedback, please let me know. Thank you for your attention and cooperation.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page